วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
ด้วยโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2554 เพื่อเลือกตั้งตัวแทนนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนร่วมกับคณะครู-อาจารย์ และเป็นการฝึกประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งในปีการศึกษานี้มีผู้สมัครลงเลือกตั้ง 3 คน ดังนี้1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ช้างเผือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12. เด็กชายณัฎฐภณ เลื่องชัยเชวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2


3. เด็กชายวุฒิไกร จิรบัณฑิตย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1


โดยผู้ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน คือ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ช้างเผือก

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รับสมัครสมาชิกโครงการเปิดโลกกว้างสร้างสรรค์งานด้วยไอที

โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)ได้จัดโครงการเปิดโลกกว้างสร้างสรรค์งานด้วยไอที ตามโครงการ SBM ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในเวลาว่าง ในปีการศึกษา 2554 นี้ได้เปิดให้นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม หากนักเรียนมีความสนใจให้ไปสมัครได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารสินทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)

โครงการ มหกรรมวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการมหกรรมวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งนี้ และได้รับรางวัลดังนี้

  1. เด็กหญิงกวินธิดา ภู่แก้วเผือก ได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel 2003 ระดับประถมศึกษา ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวเบญญาณิช กิจเต่ง


  2. เด็กหญิงชลณิช อุระชื่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ระดับประถมศึกษา ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวเบญญาณิช กิจเต่ง


  3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส นนทนาคร ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word 2003 ระดับประถมศึกษา ครูผู้ฝึกซ้อม นางอัจฉรา เสนะเวส


  4. เด็กชายวรรณชาติ ลิ่มเชย ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวกิติยา ศิลาวรรณา


  5. เด็กชายมณฑล เสนานาญ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวกิติยา ศิลาวรรณา


  6. เด็กหญิงสาธิตา ชุนจินดาได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวชุลี พุทธประสิทธิ์


  7. เด็กหญิงจริยา พวงทอง และเด็กชายกิตติพงษ์ ไชยคำหาญได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ฝึกซ้อม นางบุปผา แสงเขียว

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เผยแพร่ผลงาน ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้จัดทำ นายศราวุธ ตโมนุทกร
ชื่อวิทยฐานะ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โครงการค่ายพุทธบุตรปีการศึกษา 2553

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 และคณะครู 14 ท่าน ได้มีโอกาสทำความดีในโครงการค่ายพุทธบุตร โดยได้ถือศีล 8 และเจริญวิปัสนากรรมฐาน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ วัดเทพนิมิตร จ.นครปฐม และยังร่วมกันทำบุญ ทั้งครูและนักเรียนได้อิ่มบุญทั่วหน้ากันทุกคน รายงานโดย อู๋หย่งเซียง

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิร์ล


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ไปทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิร์ล ได้ชมการแสดงของ สิงโตทะเล ปลาโลมา ลิงอุรังอุตัง สตั๊น โชว์ สปาย วอร์ โชว์ และชมสวนสัตว์เปิด ซึ่งทำให้ได้รู้เกี่ยวกับชีวิตสัตว์และได้รับความเพลิดเพลินไปในตัว รายงานโดย อู๋หย่งเซียง

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

โรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห์) ได้นำนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปเวียนเทียน ณ ไหว้เทพอาวาส เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 นักเรียนและคณะครูอิ่มบุญกันถ้วนทั่ว สาธุ สาธุ