วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โครงการ มหกรรมวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการมหกรรมวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยโรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งนี้ และได้รับรางวัลดังนี้

  1. เด็กหญิงกวินธิดา ภู่แก้วเผือก ได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel 2003 ระดับประถมศึกษา ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวเบญญาณิช กิจเต่ง


  2. เด็กหญิงชลณิช อุระชื่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ระดับประถมศึกษา ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวเบญญาณิช กิจเต่ง


  3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส นนทนาคร ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word 2003 ระดับประถมศึกษา ครูผู้ฝึกซ้อม นางอัจฉรา เสนะเวส


  4. เด็กชายวรรณชาติ ลิ่มเชย ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวกิติยา ศิลาวรรณา


  5. เด็กชายมณฑล เสนานาญ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวกิติยา ศิลาวรรณา


  6. เด็กหญิงสาธิตา ชุนจินดาได้รับรางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวชุลี พุทธประสิทธิ์


  7. เด็กหญิงจริยา พวงทอง และเด็กชายกิตติพงษ์ ไชยคำหาญได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ฝึกซ้อม นางบุปผา แสงเขียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น